XXXG-01W Wing Gundam EW(ka) ver.

Posted on Posted in Gallery, Gundam

ลองผสมสีน้ำเงินให้อมม่วงด้วย โคบอลบลู ขาว และแดง(shine red)เล็กน้อยอีกรอบ แล้วก็ลองใช้ navy blue ตัดกับสีเทา ดูได้ตรงปืน buster rifle สำหรับ Wing Gundam ตัวนี้ไม่ได้ถ่ายรูปใหม่ เอารูปชุดเดิมมาใช้แต่ตัดรูปที่มุมซ้ำๆกันออก

Wing Gundam EW ver. – Information

เป็น Wing Gundam ที่ Katoki Hajime ออกแบบใหม่ เริ่มต้นตอนออก MG ใหม่ๆใช้ชื่อต่อท้ายด้วย ver. ka แต่ต่อมาเปลี่ยนมาเป็น EW ver.

Wing Gundam EW ver. – Special Feature

  • Transformable Mobile Suit สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Bird Mode